Članstvo

Članstvo u Društvu ekonomista je dobrovoljno.
Članstvo može biti individualno (fizička lica) i kolektivno (pravna lica).
Individualni član može biti lice koje ima ekonomsko obrazovanje ili radi na poslovima koji podržavaju gore definisane ciljeve Društva ekonomista i Statut.
Članstvo se ostvaruje potpisivanjem Pristupnice.
Kolektivni članovi Društva ekonomista su privredni subjekti, njihove asocijacije, udruženja i institucije koje se učlane u Društvo ekonomista.
Članstvo u Društvu ekonomista za kolektivne članove prestaje prestankom postojanja pravnog lica.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nemogućnosti da bude član, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Društva ekonomista.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Predsedništva Društva ekonomista.

Članovi Društva ekonomista imaju pravo da:
– ravnopravno sa drugim članovima učestvuju u ostvarivanju ciljeva Društva ekonomista;
– učestvuju u odlučivanju na Skupštini Društva ekonomista;
– biraju i budu birani u organe Društva ekonomista;
– budu blagovremeno i potpuno informisani o radu i aktivnostima Društva ekonomista.
Članovi Društva ekonomista su dužni da:
– aktivno doprinose ostvarivanju ciljeva Društva ekonomista;
– učestvuju u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Društva ekonomista;
– obavljaju poslove i zadatke koje im povere organi Društva ekonomista;
– plaćaju članarinu koju utvrđuje Skupštna Društva ekonomista.
Članovi organa upravljanja Društva ekonomista imaju pravo na nagradu za učinjeni dopronos u ostvarivanju ciljeva organizacije na bazi svojih aktivnosti i angažovanja.
Odlukom Predsedništva Društva ekonomista utvrđuju se vrsta i visina nagrade, kao i način finansiranja konkretnih aktivnosti.