Predsedništvo

Predsednik Društva je prof. dr Petar Veselinović, a potpredsednik Ivan Marković.
Ostali članovi Predsedništva su:
1.    Prof. dr Veroljub Dugalić,
2.    Prof. dr Nenad Stanišić,
3.    Prof. dr Milan Kocić,
4.    Prof. dr Danijela Despotović,
5.    Prof. dr Lela Ristić,
6.    Prof. dr Mirjana Knežević
7.    Prof. dr Vladimir Obradović,
8.    Prof. dr Dragomir Dimitrijević,
9. Prof. dr Gordana Milovanović,
10. Prof. dr Vladimir Mićić,
11. Prof. dr Violeta Domanović,
12. Doc. dr Dejana Zlatanović,
13. Doc. dr Marko Slavković,
14. Doc. dr Milan Stamenković,
15. Doc. dr Nenad Janković,
16. Nenad Popović,
17. Nemanja Dimitrijević,
18. Vladimir Marinković,
19. Svetlana Grbović,
20. Jovana Filipović,
21. Marijana Simić,
22. Ljubica Bašić,
23. Snežana Stanojević,
24. Slavica Stojanović,
25. Dragan Stojanović,
26. Živorad Stojanović,
27. Stefan Perić,
28. Predrag Mladenović

Predsedništvo Društva ekonomista ima nadležnost da:
– rukovodi radom Društva ekonomista između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Društva ekonomista;
– organizuje redovno obavljanje delatnosti Društva ekonomista;
– sprovodi politiku Društva ekonomista u skladu sa Statutom, Programskom orijentacijom i zaključcima Skupštine;
– donosi odluke o finansijskom poslovanju Društva ekonomista;
– odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
– odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Društva ekonomista;
– donosi Program rada na osnovu programske orijentacije utvrđene na sednicama Skupštine;
– donosi odluke o formiranju radnih tela, odbora i drugih oblika organizovanja;
– poverava posebne poslove pojedinim članovima Predsedništva;
– upravlja imovinom Društva ekonomista.

Predsedništvo Društva ekonomista je najviši izvršni organ Društva ekonomista, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja utvrđenih ovim Statutom. Predsedništvo Društva ekonomista ima 30 (trideset) članova, koje predlaže, bira i opoziva Skupština Društva ekonomista.
Predsedništvo iz svojih redova bira članove Izvršnog odbora Društva ekonomista. Predsedništvom rukovodi i predsedava Predsednik Društva ekonomista.
Predsedništvo Društva ekonomista punopravno odlučuje ukoliko sednici prisustvuje najmanje jedna polovina plus jedan član Predsedništva.
Predsedništvo Društva ekonomista sve odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Predsedništva.
Sednice Predsedništva Društva ekonomista, izuzetno, mogu da se održe i telefonski ili elektronski, sa pisanom beleškom koja sadrži sve potrebne podatke o ovakvom načinu održavanja sednice Predsedništva. Odredbe ovog Statuta o kvorumu za održavanje i odlučivanje telefonskoh sednica Predsedništva, iste su kao i u slučaju javne sednice i ličnog prisustva članova Predsedništva.