Poslovno okruženje

3.1. POSLOVNO OKRUŽENJE

Unapredjenje poslovnog ambijenta kroz komunikaciju, informisanje i lobiranje između realnog sektora, institucija i ostalih aktera, polazeći od potreba realnog sektora i podrške inicijativama unapređenja regulatornog i administrativnog okvira

Aktivnosti

  • Istraživanje potreba realnog sektora
  • Podizanje informisanosti relnog sektora o o aktuelnim ekonomskim politikama koje mogu uticati na njihovo poslovanje
  • Podrška i Promocija inicijativa realnog sektora

Platforme

  • DEK2MSPP (događaji: konferencije, okrugli stolovi, paneli i diskusije)
  • On-line pregledi rezultata istraživanja i relevantnih aktuelnosti propisa i ostalih dokumenata regulatornog sistema