ТРИБИНА „EКOНOMСКO-СOЦИJAЛНИ AСПEКTИ РAЗВOJA ГРAДA КРAГУJEВЦА

Позивамо Вас на трибину Економско-социјални аспекти развоја града Крагујевца коју, 12. децембра 2023. године, организује Друштво економиста Крагујевца, у хотелу Зеленгора.

Трибина ће окупити  прeдстaвникe приврeднoг живoта града Крагујевца и приврeдникe из реалног и финансијског сектора. Циљ Трибине je сaглeдaвaњe aктуeлнoг стaњa, трeндoвa и прaктичних економско-социјалних аспеката развоја града Крагујевца, кao и стрaтeшких прaвaцa рaзвoja у нaрeднoм пeриoду. Трибина je oсмишљeнa  и кao плaтфoрмa пoслoвнoг умрeжaвaњa у смислу oствaривaњa нoвих и учвршћивaњa пoстojeћих кoнтaкaтa измeђу прeдстaвникa институциja, рeaлнoг и финaнсиjскoг сeктoрa.

Значајан део Трибине биће посвећен предстојећим локалним изборима. Свака од пријављених листи кандидата за локалне изборе на територији града Крагујевца именоваће по два  представника, који ће имати на располагању 10 минута (по пријављеној листи) да образложе свој програм и правце развоја града Крагујевца. Након тога биће организована дискусија и питања новинара.

Хотел Зеленгора, Крaгуjeвaц
12. децембар 2023. гoдинe (16,00 часова)

ПРЕУЗИМАЊЕ: Позивно писмо Агенда

Проф. др Петар Веселиновић поново изабран за члана Председништва Савеза економиста Србије

prof dr Petar Veselinovic

На седници Скупштине Савеза економиста Србије, која је одржана у Београду 11. маја 2023. године, изабрано је Председништво ове еминентне струковне организације економиста Србије.

Редовни професор Економског факултета Универзитета у Крагујевцу проф. др Петар Веселиновић поново је изабран у ово високо тело Савеза економиста Србије, за мандатни период од 2023. до 2027. године.
Професор Веселиновић је актуелни председник Друштва економиста Крагујевца и ово му је трећи узастопни мандат у Председништву Савеза економиста Србије.

НАЈАВА ОКРУГЛОГ СТОЛА

 

НАЈАВА ОКРУГЛОГ СТОЛА: ПОСЛЕДИЦЕ ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ COVID19 НА ПРИВРЕДУ ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА

 

Организатори Округлог стола: Друштво економиста Крагујевца и Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа

Место одржавања Округлог стола: Хотел Женева Лукс

Време одржавања Округлог стола: Прва половина октобра 2020. године