Razvoj ljudskih resursa

3.3. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA

Podrška razvoju obrazovanja, usklađena sa trenutnim i budućim potrebama realnog sektora grada Kragujevca

Aktivnosti

  • Unapređenje studijskih programa, formalnog i neformalnog obrazovanja
  • Unapređenje kvaliteta ljudskih resursa u postojećim MSPP, direktna podrška kroz analizu trenutnog stanja i sagledavanja potreba za obukama; implementacija treninga i obuka

Platforme

  • Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
  • In-house trening aktivnosti