Pristup izvorima finansiranja

3.5. PRISTUP NOVIM TRŽIŠTIMA

UNAPREĐENJE PRISTUPA NOVIM TRŽIŠTIMA I NOVIM POSLOVNIM MOGUĆNOSTIMA

Podrška pristupu novim tržištima i stvaranje uslova za identifikaciju novih poslovnih mogućnosti i poslovno povezivanje između različitih aktera

Aktivnosti

  • Informisanje i edukacija o tehničkim, administrativnim i regulatornim procedurama izlaska na nova tržišta (uključujući i nove segmente tržišta na lokalnom nivou- diverzifikacija poslovanja )
  • Poslovno umrežavanje na nivou B2B i B2I

Platforme

  • On-line objavljivanje aktuelnih podataka relevantnih za ove oblasti, on-line objavljivanje rezultata istraživanja potencijala novih tržišta i tržišnih segmenata
  • Organizacija networking događaja, povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima